Zásady zpracování osobních údajů

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky clia.biovendor.group (dále jen „Webová stránka“), které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů bude BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů bude vždy dostupná na Webové stránce a v sídle společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Dojde-li v těchto Zásadách zpracování osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, BioVendor – Laboratorní medicína a.s. informuje o těchto změnách na Webové stránce.

Základní informace o zpracovávání osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje správce: BioVendor - Laboratorní medicína a.s., IČO 63471507, se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917 (dále též „BioVendor – Laboratorní medicína“), kontaktní e-mail: info@biovendor.cz, tel.: +420 549 124 111.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: BioVendor – Laboratorní medicína nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: BioVendor – Laboratorní medicína neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla BioVendor – Laboratorní medicína je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Další informace o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování

Za účelem plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (kontaktování subjektu údajů po vyplnění formuláře na Webových stránkách za účelem prezentace produktů, přípravy cenové nabídky apod.) zpracováváme zejména: jméno, příjmení, e-mail.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: e-mail (zasílání obchodních sdělení, poskytování přímého marketingu).

Dále zpracovává údaje, které získáme od subjektů údajů tím, že navštíví Webovou stránku: IP adresa, příp. jiné online identifikátory.

BioVendor – Laboratorní medicína nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

V případě, že má BioVendor – Laboratorní medicína v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

Doba zpracovávání údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od jejich získání.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zákonné archivační lhůty). V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů BioVendor – Laboratorní medicína, BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Příjemci osobních údajů

BioVendor – Laboratorní medicína nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou společnosti skupiny BioVendor Group:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů BioVendor – Laboratorní medicína předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

BioVendor – Laboratorní medicína nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Práva subjektů údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Jako subjekt údajů máte

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od BioVendor – Laboratorní medicína potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany BioVendor – Laboratorní medicína zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám BioVendor – Laboratorní medicína může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby BioVendor – Laboratorní medicína omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby BioVendor – Laboratorní medicína mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) BioVendor – Laboratorní medicína již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody BioVendor – Laboratorní medicína převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR): BioVendor – Laboratorní medicína je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, BioVendor – Laboratorní medicína Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů BioVendor – Laboratorní medicína neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám BioVendor – Laboratorní medicína toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že BioVendor – Laboratorní medicína nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. BioVendor – Laboratorní medicína v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že BioVendor – Laboratorní medicína zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

Zasílání obchodních sdělení, informace o přímém marketingu

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. BioVendor – Laboratorní medicína v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

Cookies

Co jsou cookies?

Rádi bychom Vás informovali, že používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele Webové stránky a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Využíváme dva typy souborů cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách Webové stránky. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč.

Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení Webové stránky. Číst je pak může pouze daná Webová stránka. Kromě toho mohou Webové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.

Webová stránka automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Při každé návštěvě Webových stránek budete muset cookies buď přijmout nebo odmítnout.

Cookies, které využíváme na základě souhlasu

Používání tohoto typu souborů cookies však můžete vždy odmítnout.

Tyto cookies nevyužíváme.

TypNázev cookiesÚčelExpirace
----

Analytické cookies

Analytické cookies používáme pro interní výzkum toho, jak naše služby dále zkvalitnit. Na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze identifikovat.

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu.

Používání tohoto typu souborů cookies však můžete vždy odmítnout.

TypNázev cookiesÚčelExpirace
Universal Analytics (Google)_gaTento soubor cookie je trvalý soubor cookie Google Analytics, který se používá k rozlišení jedinečných uživatelů.persistent
Universal Analytics (Google)_gidTento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak si web vede. Shromážděné údaje včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránek navštívených v anonymní podobě.1 den
Universal Analytics (Google)_gat_UA-*Slouží k omezení rychlosti požadavků v Google analytics.1 min

Provozní cookies

Cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas.

TypNázev cookiesÚčelExpirace
EsenciálníCookies-CZZobrazení / skrytí cookie lišty.persistent
EsenciálnípageBackZapamatování návratové stránky pro tlačítko „Zpět“ na detailu parametru. persistent

Cookies třetích stran

Na Webové stránce mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak stát například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek. Využíváme následující poskytovatele služeb:

Nastavení cookies

Odstranění cookies z vašeho zařízení
Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Správa cookies z konkrétních stránek
Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies
Internetové prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když je navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec.

Pokyny k blokování nebo odstraňování cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Chcete se dozvědět více?
Jsme tu pro vás.

Vyplňte prosím
všechna pole
označená *
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.
V pořádku